Obchodné podmienky

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vyhotoviť pre objednávateľa dielo spočívajúce v:

  • a) Zabezpečení/odkúpení hotového grafického návrhu/šablóny web stránky podľa požiadaviek objednávateľa resp. na základe vlastného výberu objednávateľa
  • b) Prispôsobenie grafického návrhu v rozsahu objednaných služieb zabezpečenej podľa písmena a) tohto ustanovenia
  • c) implementácii aktuálnej verzie redakčného systému WordPress pre vybranú šablónu a naplnenie vzorovým alebo konkrétnym obsahom podľa objednanej služby
  • d) implementácii aktuálnej verzie redakčného systému WordPress a jeho ecommerce platformy WooCommerce pre vybranú šablónu a naplnenie vzorového obsahu v prípade vytvárania elektronického obchodu
  • e) prispôsobenie redakčného systému a dodanej šablóny podľa objedndaných služieb

a objednávateľ sa zaväzuje za toto dielo riadne a včas zaplatiť cenu diela (ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“).

2. Dielo podľa odseku 1 tohto článku zmluvy spočíva v spojení všetkých čiastkových úkonov v zmysle čl. I ods. 1 a) – d). Vykonanie diela nezahŕňa zabezpečovanie obsahu internetovej stránky, teda najmä textov a obrázkov ak nie je dohodnuté inak. Objednávateľ je povinný poskytovať všetku súčinnosť pri dodávaní obsahu internetovej stránky, pričom objednávateľ sám zodpovedá za to, že dodané texty a obrázky neporušujú autorské práva tretích osôb. Texty a obrázky, ktoré nedodal zhotoviteľovi objednávateľ, pričom boli umiestnené na internetovú stránku zhotoviteľom, sa považujú len za texty a obrázky za účelom vizualizácie internetovej stránky objednávateľovi, neslúžia však na zobrazovanie pre tretie osoby.

3. V prípade, ak po zhotovení a odovzdaní celého diela podľa tejto zmluvy, bude mať objednávateľ záujem o rozšírenie spracovania internetovej stránky o ďalšie moduly, môže o uvedené požiadať zaslaním objednávky zhotoviteľovi, ktorý na jej základe stiahne, nainštaluje a uvedie do prevádzky príslušné rozšírenia/pluginy. Poskytnutie tejto služby zhotoviteľom bude po zaslaní objednávky objednávateľom predmetom samostatnej dohody medzi zmluvnými stranami.

4. V prípade, že objednávateľ po ročnej prevádzke bude mať záujem o vykonávanie prevádzky spracovanej internetovej stránky, môže o uvedené požiadať pri zaslaním požiadavky na email: info@novyweb.sk za cenu vo výške 3,30 Eur bez DPH mesačne. Uvedená odmena je splatná na základe faktúry Zhotoviteľa.

II. Súčinnosť

1. Objednávateľ je uzrozumený s tým, že zhotoviteľ k včasnému a riadnemu vykonaniu diela potrebuje jeho aktívnu súčinnosť, ktorá spočíva najmä v aktívnej komunikácii so zhotoviteľom (za týmto účelom poveruje zodpovednú osobu uvedenú v čl. V ods. 5 tejto zmluvy) ohľadom akejkoľvek technickej požiadavky týkajúcej sa spracovania diela. V prípade, ak objednávateľ nebude poskytovať takúto aktívnu súčinnosť, dielo nemôže byť včas a riadne vykonané, pričom objednávateľ sa v takomto prípade nemôže domáhať voči zhotoviteľovi nároku na náhradu škody alebo iných obdobných nárokov z dôvodu neskorého zhotovenia diela. Zároveň v prípade ak Objednávateľ ani napriek písomnej výzve neposkytne riadne a včas súčinnosť Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

2. Objednávateľ osobitne vyhlasuje, že je uzrozumený s tým, že dielo sa vykonáva na základe jeho pokynov k funkčnosti a štruktúre a obsahu internetovej stránky. Ak v priebehu akejkoľvek časti vykonávania diela objednávateľ zmení svoje predchádzajúce pokyny ohľadom vykonania akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ nie je povinný takto zmenené pokyny akceptovať a v prípade, ak ich akceptuje, tak má okrem dohodnutej ceny za dielo podľa IV. ods. 1 tejto zmluvy právo na zaplatenie ceny za skutočne poskytnuté práce podľa sadzby uvedenej v čl. IV. ods. 3 tejto zmluvy.

III. Odovzdávanie diela

1. Zaslanie diela alebo jeho časti, pripomienok, odovzdanie a potvrdenie odovzdania diela, zaslanie faktúry a inej akejkoľvek komunikácie môže byť vykonané prostredníctvom emailu a to prostredníctvom kontaktov uvedených v článku V. bod 5 tejto zmluvy. Vlastníctvo k predmetu diela prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.

2. Časť diela v zmysle čl. I ods. 1 písm. a) tejto zmluvy, časť diela v zmysle čl. I ods. 1 písm. b) tejto zmluvy a časť diela v zmysle čl. I ods. 1 písm. c) tejto zmluvy bude odovzdané objednávateľovi v lehote do 14 dní od uhradenia ceny diela podľa čl. IV. ods. 1 a). Následne je objednávateľovi poskytnutá lehota 5 pracovných dní na zaslanie pripomienok ku vykonaným častiam diela, pričom márnym uplynutím tejto lehoty sa považuje odovzdaná časť diela za odsúhlasenú. Pripomienky podľa predchádzajúcej vety neznamenajú možnosť meniť podstatným spôsobom predchádzajúce pokyny objednávateľa, na základe ktorých došlo k vykonaniu tejto časti diela. Objednávateľ v lehote ďalších 3 pracovných dní upraví túto časť diela podľa pripomienok objednávateľa. Vyššie uvedený postup pripomienkovania a zapracovania pripomienok ku vykonaným častiam diela sa opakuje dovtedy, kým objednávateľ neodsúhlasí spracovanú časť diela alebo kým nie je spotrebovaný rozpočet určený na vykonanie časti diela, ak je takýto medzi zmluvnými stranami dohodnutý.

3. Po odsúhlasení vykonaných častí diela podľa predchádzajúceho odseku vykoná zhotoviteľ časť diela uvedenú v čl. I ods. 1 písm. d) tejto zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa od odsúhlasenia a následne odovzdá celé dielo objednávateľovi. Po odovzdaní celého diela je objednávateľovi poskytnutá 10 dňová lehota na skúšobnú prevádzku celého diela za účelom pripomienkovania diela. Pripomienky podľa predchádzajúcej vety neznamenajú možnosť akýmkoľvek spôsobom meniť predchádzajúce pokyny objednávateľa na základe, ktorých došlo k vykonaniu celého diela. V prípade pripomienok, ktoré žiadajú o zapracovanie doposiaľ nežiadaných prvkov, sa postupuje spôsobom uvedeným v čl. II ods. 2 tejto zmluvy. Dielo sa považuje za akceptované uplynutím 10 dňovej lehoty na skúšobnú prevádzku alebo vyhlásením objednávateľa o akceptácii diela.

4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ žiadnym spôsobom nezodpovedá a nenesie akúkoľvek zodpovednosť (funkčnosť, autorské práv a pod.) za vykonanie jednotlivých častí diela podľa písm. a), b), c) a d) bodu 1 článku I tejto zmluvy. Predmetom tohto diela a zodpovednosť zhotoviteľa spočíva výlučne v práci, ktorou dochádza k inkorporácií a spojeniu všetkých častí diela podľa bodu 1 článku I tejto zmluvy.

IV. Cena diela

1. Cena diela bude objednávateľom uhradená na základe faktúry zhotoviteľa do 15 dní po ukončení objednávky

2. Cena diela podľa odseku 1 tohto článku zmluvy sa hradí na účet zhotoviteľa č. 2624 167 166 / 1100 vedený v Tatra Banke. K cene bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli na zasielaní faktúr vystavených v súlade s touto zmluvou elektronicky.

3. Objednávateľ vyhlasuje, že je uzrozumený s tým, že cena uvedená v odseku 1 bola vypočítaná na základe hodinovej sadzby vo výške 20 eur bez DPH za vykonanie programátorských, grafických a analytických prác. V prípade, ak počet hodín poskytnutých prác bude výrazným spôsobom presahovať cenu dohodnutú v odseku 1 tohto článku zmluvy a zhotoviteľ na túto skutočnosť počas vykonávania diela vopred upozorní objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu podľa skutočne poskytnutých hodín vykonaných prác v hodinovej sadzbe 20 eur bez DPH, ktorých poskytnutie preukáže zhotoviteľ predložením výkazu poskytnutých prác, ktoré budú prílohou faktúry.

4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak mu nebude uhradená akákoľvek platba podľa tejto zmluvy. Odstúpením sa zrušuje zmluva od začiatku, pričom zhotoviteľ má právo na uhradenie doteraz vykonaných prác podľa sadzby uvedenej v ods. 3 tohto článku zmluvy.

V. Záverečné ustanovenia

1. Písomnosti podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy (ich označení), resp. na Zmluvnou stranou preukázateľne písomne oznámenú novú adresu. Písomnosť sa považuje za doručenú prevzatím adresátom, alebo len čo ju pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním adresáta. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne. Rovnaké účinky ako doručenie zásielky poštou má osobné odovzdanie zásielky druhej Zmluvnej strane, alebo odmietnutie prevzatia zásielky osobne prítomnou druhou Zmluvnou stranou.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú so všetkými skutočnosťami, o ktorých sa dozvedeli pri plnení predmetu zmluvy, zaobchádzať ako s obchodným tajomstvom. Objednávateľ súhlasí s uvedením názvu a loga svojej firmy v referenciách zhotoviteľa.

3. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných príslušných právnych predpisov. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.